logo
logo
Informacje og贸lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna rejestru skarg i wniosk贸wZgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO informujemy, i偶:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Weso艂a 7,62-200 Gniezno, zwane dalej Administratorem.

 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z którym mo偶e Pani/Pan si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw pod nast臋puj膮cym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.gniezno.pl lub pisemnie na adres Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp, z o. o., ul. Weso艂a 7, 62-200 Gniezno.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu przyjmowania skarg i wniosków zwi膮zanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej oraz wniosków o dost臋p do informacji publicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze).

 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator mo偶e udost臋pnia膰: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa; innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedsi臋biorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie藕nie przetwarzaj膮 dane osobowe, dla których Administratorem jest MPK Sp. z o. o. w Gnie藕nie.

 5. Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania skarg i wniosków b臋d膮 przechowywane przez czas niezb臋dny do realizacji celu w jakim zosta艂y zgromadzone, a po tym czasie przez okres archiwizacji dokumentów.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od Administratora: dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, usuni臋cia Pani/Pana danych osobowych - w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

 7. W celu ustalenia czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej mog膮 by膰 Pa艅stwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalaj膮cych uwierzytelni膰 Pa艅stwa to偶samo艣膰 - art. 12 RODO.

 8. Przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozosta艂ym zakresie jest dobrowolne.

 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b臋d膮 podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu.

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa艂(a) : Alicja 艁yskawa
Data wprowadzenia : 2019-07-18 10:31:55
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-27 09:06:46
Liczba wy艣wietle艅 : 648

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja 艁yskawa  18.07.2019 10:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 490913