logo
logo
Informacje og贸lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna rejestru korespondencji przychodz膮cej i wychodz膮cejZgodnie z art. 13 ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO informujemy, i偶:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Weso艂a 7,62-200 Gniezno, zwane dalej Administratorem.

 2. Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z którym mo偶e Pani/Pan si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji swoich praw pod nast臋puj膮cym adresem poczty elektronicznej: iod@mpk.gniezno.pl lub pisemnie na adres Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp, z o. o., ul. Weso艂a 7, 62-200 Gniezno.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu zarz膮dzania korespondencj膮 przychodz膮c膮 i wychodz膮c膮: na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze).

 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator mo偶e udost臋pnia膰: organom w艂adzy publicznej oraz podmiotom wykonuj膮cym zadania publiczne lub dzia艂aj膮cym na zlecenie organów w艂adzy publicznej w zakresie i celach, które wynikaj膮
  z przepisów powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Przedsi臋biorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Gnie藕nie przetwarzaj膮 dane osobowe, dla których Administratorem jest MPK Sp. z o. o. w Gnie藕nie.

 5. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych, wynikaj膮cego z przepisów prawa.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do 偶膮dania od Administratora: dost臋pu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO.

 7. Przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozosta艂ym zakresie jest dobrowolne.

 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b臋d膮 podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO ani nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu.

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa艂(a) : Alicja 艁yskawa
Data wprowadzenia : 2019-07-17 11:46:22
Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-27 09:07:05
Liczba wy艣wietle艅 : 1062

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja 艁yskawa  17.07.2019 11:47poka偶 t膮 wersj臋
Alicja 艁yskawa  17.07.2019 11:46poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 490889