logo
logo
Informacje og贸lne » Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna - Okr臋gowa Stacja Kontroli Pojazd贸wKlauzula informacyjna - Okr臋gowa Stacja Kontroli Pojazdów


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych - RODO) informujemy, 偶e:


Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych Klientów korzystaj膮cych z us艂ug zwi膮zanych z badaniami technicznymi wykonywanymi przez Okr臋gow膮 Stacj臋 Kontroli Pojazdów w Gnie藕nie przy ul. Weso艂ej 7, w tym z us艂ugi powiadamiania o terminie nast臋pnego przegl膮du technicznego jest Miejskie Przedsi臋biorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o.,  z siedzib膮 w Gnie藕nie, ul. Weso艂a 7, 62-200  Gniezno.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych


Drog膮 email:  iod@mpk.gniezno.pl , pisemnie na adres: ul. Weso艂a 7, 62-200 Gniezno


Cel przetwarzania danych


Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu wysy艂ania w formie SMS powiadomienia przypominaj膮cego o zbli偶aj膮cym si臋 terminie przegl膮du technicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyra偶enia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych celów.


Przechowywanie danych


Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Udost臋pnianie danych osobowych


Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane w zwi膮zku z obs艂ug膮 IT oraz oprogramowania. Podmioty te przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z jego poleceniem.


Dane osobowe nie s膮 przekazywane do odbiorców maj膮cych siedzib臋 lub przetwarzaj膮cych dane osobowe w pa艅stwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).


Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.


Prawa zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych


W zwi膮zku z powierzeniem nam danych osobowych przys艂uguje Pa艅stwu:  1. prawo do wycofania zgody. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie zgody. W zwi膮zku z tym maj膮 Pa艅stwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pa艅stwa zgody przed jej wycofaniem;

  2. prawo dost臋pu do danych;

  3. prawo do sprostowania danych;

  4. prawo do usuni臋cia danych;

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania;

  6. prawo do przenoszenia danych osobowych.


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego


Przys艂uguje Pa艅stwu tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

Autor : Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zredagowa艂(a) : Alicja 艁yskawa
Data wprowadzenia : 2019-09-27 09:05:59
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-01 10:15:13
Liczba wy艣wietle艅 : 652

Redaktor  Data modyfikacji 
Alicja 艁yskawa  27.09.2019 09:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 490895