logo
logo
Organy Sp贸艂ki i ich kompetencje
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
kompetencje

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale偶y: 1. sprawowanie kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 Spó艂ki,

 2. coroczne badanie sprawozdania Zarz膮du, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarz膮du  co do podzia艂u zysków i pokrycia strat,

 4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarz膮dowi absolutorium,

 5. wybór bieg艂ego rewidenta przeprowadzaj膮cego badanie sprawozdania finansowego Spó艂ki,

 6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsi臋biorstwa Spó艂ki,

 7. rozpatrywanie sporów pomi臋dzy wspólnikami a Zarz膮dem Spó艂ki,

 8. zatwierdzanie rocznych planów dzia艂alno艣ci Spó艂ki,

 9. wyra偶enie zgody na zaci膮ganie przez Spó艂k臋 kredytów lub po偶yczek w kwocie przekraczaj膮cej równowarto艣膰 30.000 (trzydzie艣ci tysi臋cy) Euro,

 10. wyra偶anie zgody na zaci膮ganie przez Spó艂k臋 innych zobowi膮za艅 o warto艣ci przekraczaj膮cej jednorazowo kwot臋 30.000 Euro lub, je艣li 艂膮czna wysoko艣膰 zobowi膮za艅 okre艣lonego rodzaju w ci膮gu trzech lat przekracza kwot臋 50.000 Euro,

 11. wyra偶anie zgody na zbywanie maj膮tku trwa艂ego o warto艣ci przekraczaj膮cej jednorazowo 30.000 Euro lub, je艣li 艂膮czna warto艣膰 zbywanego maj膮tku  okre艣lonego rodzaju w ci膮gu roku od daty podj臋cia uchwa艂y przekracza kwot臋 50.000 Euro.


Rada Nadzorcza sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz艂onków, jej kadencja trwa trzy lata z mo偶liwo艣ci膮 ponownego wyboru.


Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech spo艣ród pi臋ciu cz艂onków Rady Nadzorczej.


Pozosta艂ych dwóch cz艂onków Rady Nadzorczej wybieraj膮 pracownicy w wyborach bezpo艣rednich, równych, w g艂osowaniu tajnym.


Obecnie Rada Nadzorcza ma nast臋puj膮cy sk艂ad: 1. Micha艂 Bernaciak - Przewodnicz膮cy Rady Nadzorczej

 2. Mariusz Schulze - Zast臋pca Przewodnicz膮cego Rady Nadzorczej

 3. Arkadiusz Ptak

 4. Marek Lisiecki

 5. Stefan Graczyk

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 490900