logo
logo
Organy Spółki i ich kompetencje » Rada Nadzorcza
Rada NadzorczaDo kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1. sprawowanie kontroli nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki,

 2. coroczne badanie sprawozdania ZarzÄ…du, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysków i pokrycia strat,

 4. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie ZarzÄ…dowi absolutorium,

 5. wybór biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki,

 6. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki,

 7. rozpatrywanie sporów pomiÄ™dzy wspólnikami a ZarzÄ…dem SpóÅ‚ki,

 8. zatwierdzanie rocznych planów dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, i opiniowanie zaciÄ…gania przez SpóÅ‚kÄ™ kredytów lub pożyczek w kwocie przekraczajÄ…cej równowartość 30.000 (trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) EUR.

 9. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki oraz ZastÄ™pcy Prezesa ZarzÄ…du - na wniosek Prezesa ZarzÄ…du

 10. wyrażanie zgody na zaciÄ…ganie przez SpóÅ‚kÄ™ innych zobowiÄ…zaÅ„ o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednorazowo kwotÄ™ 30.000 Euro lub, jeÅ›li Å‚Ä…czna wysokość zobowiÄ…zaÅ„ okreÅ›lonego rodzaju w ciÄ…gu trzech lat przekracza kwotÄ™ 50 Euro

 11. wyrażenie zgody na zbywanie majątku trwałego o wartosci przekraczajacej jednorazowo 30.000 Euro lub, jesli łączna wartość zbywanego majątku określonego rodzaju w ciągu roku od daty podjęcia uchwały przekracza kwotę 50.000 Euro


Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu czÅ‚onków, jej kadencja trwa trzy lata z możliwoÅ›ciÄ… ponownego wyboru. Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech spoÅ›ród piÄ™ciu czÅ‚onków Rady Nadzorczej. PozostaÅ‚ych dwóch czÅ‚onków Rady Nadzorczej wybierajÄ… pracownicy w wyborach bezpoÅ›rednich, równych, w gÅ‚osowaniu tajnym. Obecnie Rada Nadzorcza ma nastÄ™pujÄ…cy skÅ‚ad: 1. Grzegorz Ostach - PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej

 2. Sławomir Zimny - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Stanisław Gromadzki

 4. Michał Bernaciak

 5. Mirosław Gorzelany

Autor : Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka
ZredagowaÅ‚(a) : Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka
Data wprowadzenia : 2004-05-10 10:27:08
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-23 11:10:39
Liczba wyÅ›wietleÅ„ : 279

Redaktor  Data modyfikacji 
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  30.08.2017 11:47pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  26.10.2015 12:49pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  26.10.2015 12:21pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  03.03.2015 14:16pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  03.03.2015 14:14pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  20.06.2014 12:25pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  11.09.2012 10:12pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  18.06.2012 11:06pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  16.08.2011 12:01pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  19.11.2009 12:06pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  29.07.2009 07:01pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  29.07.2009 06:56pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  29.07.2009 06:54pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  13.05.2008 09:42pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  13.05.2008 09:39pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  06.11.2007 11:01pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  06.11.2007 10:50pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  29.04.2005 09:23pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  23.02.2005 08:27pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  23.02.2005 08:22pokaż tÄ… wersjÄ™
Donata Dobrzycka-KiaÅ‚ka  15.09.2004 13:12pokaż tÄ… wersjÄ™licznik odwiedzin: 339200